آيين نامه معاملات

به منظور شفافیت بیشتر در انجام معاملات، رفتار یکسان و عدم تبعیض در قبال معامله گران و با رعایت اصول حسن نیت و انصاف در معاملات، کلیه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و کلیه شرکتهایی که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مستقیما یا به واسطه شرکتهای تابعه خود در نهایت سهامدار عمده آن تلقی می گردد (که از این پس و در این آیین نامه به اختصار شرکت نامیده می شوند) اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل، ارجاع خدمات فنی و غیر فنی، مشاوره و غیره براساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/ مزایده انجام می گردد.
دانلود
سامانه جلسات هیئت مدیره