سرپرست اداره ایمنی پتروشیمی بندرامام منصوب شد.

كد خبر: 739
تاریخ ایجاد: 16 آذر 1395

در این حکم آمده است :

حسن سوابق , تجارب ارزنده وشايستگي حرفه اي جنابعالي و به موجب اين حكم  ، از اين تاريخ  به عنوان سرپرست اداره ايمني  انجام وظيفه خواهيد نمود . اميد است با استفاده بهينه از پتانسيلهاي موجود و در سايه الطاف بي پايان پروردگار يكتا در انجام وظايف محوله و اجراي موارد ذيل موفق باشيد :

همكاري نزديك و تعامل موثر باشركتها  و ادارات مختلف شركت , توام با جديت و رعايت اصول اخلاق حرفه اي  در راستاي تامين ايمني كاركنان و تاسيسات 
برنامه ريزي  و نظارت موثر  بر  جاري سازي  اصول سيستم مديريت ايمني فرآيند (PSM)
حصول اطمينان از كارايي كليه لايه هاي دفاعي ايمني  با برنامه ريزي  و نظارت موثر  بر  بازرسي ها و مميزي هاي ايمني
انجام اقدامات موثر در راستاي ارتقاء فرهنگ ايمني  فردي و ايمني فرآيند با استفاده بهينه  از كليه ظرفيتها  و زير ساختهاي  موجود
ارزيابي هاي دقيق و دوره اي ايمني شركتهاي پيمانكاري
ساماندهي كارشناسان ايمني پيمانكار و استفاده بهينه از منابع  انساني موجود
تشكيل كميته هاي تخصصي ايمني با بهره گيري از كارشناسان خبره و علاقه مند ديگر ادارات و واحدها 
انجام مقدمات لازم جهت تخصصي  نمودن فعاليتها و بازنگري  ساختار اجرايي اداره ايمني در حيطه هاي ايمني فرآيند , ايمني شغلي و ايمني طرحها و پروژه ها
ارتباط موثر و نزديك با ادارات خدمات فني و مديريت پروژه هاي توسعه اي  در راستاي اعمال الزامات و استانداردهاي به روز شده مرتبط با ايمني درطي مراحل مختلف پروژه هاي اجرايي و سرمايه اي
حصول اطمينان از  اجراي دقيق مقررات صدور و اخذ پروانه هاي كار
انجام اقدامات لازم جهت ارتقاء سطح دانش ايمني كاركنان رسمي و پيمانكاران و توجه ويژه به  اجراي آموزشهاي ايمني  حين كار
 فراهم نمودن فرصتهاي برابر براي رشد و ارتقاءسطح  دانش تخصصي  همكاران
ايجاد سازو كار لازم جهت مشاركت در  تجزيه و تحليل دقيق كليه حوادث و شبه حوادث و حصول اطمينان از اجراي اقدامات اصلاحي  مربوطه  در راستاي پيشگيري از وقوع حوادث مشابه
توجه ويژه به نظم عملكردي و اجراي كليه روشها و دستورالعملهاي ذيربط در سيستم مديريت HSE و IMS

 

سامانه جلسات هیئت مدیره