مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي م ن/ 48 / 95 - مناقصه عمومي – يك مرحله اي – توام با ارزيابي كيفي م ن /34/95

كد خبر: 749
تاریخ ایجاد: 05 دی 1395

آگهي پيوست در تاريخ هاي 5 و 6 ديماه در روزنامه هاي دنياي اقتصاد و استاني آنزان چاپ خواهد شد .

 

 

سامانه جلسات هیئت مدیره