مناقصه عمومي دو مرحله اي- توام با ارزیابی کیفی ت م ن /25/95

كد خبر: 750
تاریخ ایجاد: 05 دی 1395

اين آگهي در تاريخ هاي 5 و 6 ديماه در رزونامه دنياي اقتصاد چاپ خواهد شد .

 

سامانه جلسات هیئت مدیره