مناقصه عمومي يك مرحله اي توأم با ارزيابي كيفي م ن/35/95

كد خبر: 755
تاریخ ایجاد: 11 دی 1395

اين آگهي در تاريخ هاي 9 و 11 ديماه در روزنامه سراسري دنياي اقتصاد چاپ شده است .

سامانه جلسات هیئت مدیره