مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي م ن/49/95 - مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي ت م ن/38/95 - مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي م ن/50/95

كد خبر: 758
تاریخ ایجاد: 18 دی 1395

اين آگهي در تاريخ 15 و 16 ديماه در روزنامه سراسري دنياي اقتصاد چاپ خواهد شد .

 

سامانه جلسات هیئت مدیره