مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي م ن/55/95 - مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي م ن/39/95

كد خبر: 759
تاریخ ایجاد: 18 دی 1395

اين آگهي در تاريخ 15 و 16 ديماه در روزنامه سراسري دنياي اقتصاد چاپ خواهد شد .

سامانه جلسات هیئت مدیره