تعميرات اساسي واحد وينيل كلرايد منومر در پتروشيمي بندرامام صورت پذيرفت

كد خبر: 847
تاریخ ایجاد: 30 خرداد 1396

شركت سهامي پتروشيمي  بندرامام  تعميرات اساسي واحد وينيل كلرايد منومر (VCM) را  در مدت 15 روز

به اتمام رسانده است.

شركت كيميا بندرامام با برنامه از قبل مشخص شده و طبق برنامه ريزي دقيق ، واحد وينيل كلرايد منومر (VCM) خود را  جهت انجام تعميرات اساسي از سرويس خارج نمود ، از اقدامات مهم انجام شده در اين تعميرات مي توان به عمليات تعويض كليه خطوط فرسوده ، نوسازي خطوط فرآيندي ،خطوط هواي ابزار دقيق ، ازت و بخار و تميز كاري 11 برج تقطير، 59 مبدل حرارتي ، 5 مخزن ذخيره ، 78ظروف عملياتي و همچنين تعميرات اساسي در بخش ماشينري شامل پمپها ، كمپرسورها و گير بكس برج هاي خنك كننده اشاره كرد.

از ديگر اقدامات مهم در اين تعميرات اساسي انجام عمليات نوسازي در بخش پسماند سوز شامل: آجركاري كامل كوره پسماند سوز ، تعويض لاستيك و آجركاري كامل كوئينچر ، تعمير اساسي برج هاي 701 و 702 و خطوط ارتباطي آن از جنس FRP و همچنين تعويض تيوب كوره A در بخش پيروليز شامل بخش جا به جايي (Convection) ، بخش تشعشعي (Radiation) و تعمير ريفركتوري هر سه كوره بوده است.

گفتني است در حال حاضر واحد مذكور با ظرفيت 105 درصد برنامه در سرويس مي باشد كه به دليل بالا بودن كيفيت تعميرات اساسي بوده و همچنين بعلت تعويض بخش اعظم خطوط فرسوده از نظر زيست محيطي و مصرف حامل هاي انرژي واحد در وضعيت بهينه قرار دارد.

شايان ذكر است شركت كيميا بندرامام كه يكي از شركت هاي تابعه شركت سهامي پتروشيمي بندرامام است داراي واحد هاي اتيلن دي كلرايد (EDC) ، ماده افزودني بنزين بدون سرب (MTBE) ، وينيل كلرايد منومر (VCM) ، كلرالكالي (CA) و درياچه نمك مي باشد و در حال حاضر واحد CA جهت انجام پروژه تغيير فرآيند و حذف جيوه از سرويس خارج مي باشد.

 

سامانه جلسات هیئت مدیره