آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۰۱/۹۳