ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن / ۱۲۳/۹۳

این آگهی در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد و استانی فرهنگ جنوب چاپ خواهد شد.