استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی- دو مرحله ای م ن/۶۶/۹۸ – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی-یک مرحله ای م ن/۷۴/۹۸ – استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی-دومرحله ای م ن/۶۴/۹۸

۲۵ آذر، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ آذر ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.