بازدید مدیرعامل از واحد آروماتیک پتروشیمی بندرامام