بازدید مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از سه واحد شرکت

دکتر انصاری نیک صبح روز جمعه هفتم مردادماه از سه واحد NF3 ، پروژه اتان ریکاوری و تصفیه خانه مرکزی پتروشیمی بندرامام بازدید نمود و ضمن بررسی دقیق روند کاری و عملیاتی واحدها ، با کارکنان و کارشناسان تبادل نظر و گفتگو کرد.