تجدید مزایده عمومی ت م ز/۹/۹۸ – تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۸۶/۹۸ – تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارائه نمونه ت م ن ۸۹/۹۸

۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.