تجدید مناقصه عمومی-دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۶۸/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۵/۹۸

۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۱ اردیبهشت ماه و یکم خردادماه (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.