تجدید مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۲۵/۹۸

۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه (چهار شنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.