ت م ن/۵۵/۹۸ – م ن/۸۶/۹۸

۲۷ بهمن، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ آبان ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.