حضور مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در محل روند تبدیل وضعیت ایثارگران