مزایده عمومی م ز/۱/۹۹ – مزایده عمومی م ز/۲/۹۹ – مزایده عمومی م ز/۳/۹۹

۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ و ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.