مزایده عمومی م ز ۱۱-۹۸

۲۱ اسفند، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های پنج شنبه ۱۵ اسفند  ۹۸ و دوشنبه ۱۹ اسفند۹۸ در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.