مزایده عمومی م ز/۷/۹۸

۲۵ دی، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در ۲۸ و ۲۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه استانی نسیم خوزستان منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.