مزایده عمومی ت م ز/۸/۹۳

این آگهی در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دیماه در روز نامه های استانی نور خوزستان و شرتو در ۶ کادر پایه چاپ خواهد شد .