مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۵/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۶/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۷/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۸/۹۹

۲۱ تیر، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 3

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۲۲ و ۲۳ تیرماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.