مناقصه عمومی-دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۶۸

۱۳ بهمن، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه در رزونامه سراسری دنیای اقتصاد به چاپ خواهد رسید.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.