مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه ت م ن/۵۶/۹۹

این آگهی طی دونوبت در تاریخ های ۱۷ و ۱۸ اسفندماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.