مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه م ن/۸/۴۰۱ – مناقصه عمومی یک¬ مرحله¬ای با ارائه نمونه م ن/۹/۴۰۱

این آگهی در تاریخ های ۴ و ۵ تیرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.