مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ تیرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.