مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۴/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ تیرماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه ساسری ایران منتشر گردید.