مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۷/۴۰۰

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ تیرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.