مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷/۴۰۱

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ تیرماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.