مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۹۸/۹

۱۹ آبان، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ آبان ماه (دوشنبه و سه شنبه)  در روزنامه سراسری ایران منتشر خواهد شد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.