مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۶۲

۲۳ آذر، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت  در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ آذرماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.