مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۴۸/۹۸ – ارزیابی کیفی م ن/۴۲/۹۸

۲۳ آذر، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ آذرماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.