مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۶۲/۹۸

۶ بهمن، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این اگهی در دونوبت در تاریخ های ۷ و ۸ بهمن ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.