مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۱/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۷/۹۸

۳۰ بهمن، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ (شنبه و یکشنبه) اسفند ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.