مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۲/۹۸

۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در یک نوبت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.