مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۸۴/۹۸ – م ن/۱/۹۹ – ت م ن ۸۸/۹۸

۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 1

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۶ و ۷ خردادماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.