مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۲/۹۸

۸ تیر، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۹ و ۱۰ تیرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.