مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۷۰/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۲/۹۹

۹ تیر، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ تیرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.