مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۷۰/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۲/۹۹

۲۱ تیر، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در یک نوبت (نوبت سوم) در تاریخ ۲۲ تیرماه (یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.