مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۸۵/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفیم ن/۱۴/۹۹

۱۱ مرداد، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ مردادماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.