مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۸۸/۹۸

۲۴ فروردین، ۱۳۹۹ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه ( دوشنبه و سه شنبه ) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.