مناقصه عمومی-یک مرحله ای م ن/۸۹/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۳/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۰/۹۸

۷ اسفند، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ اسفندماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.