مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۴۳/۹۳ – ت م ن/۴۱/۹۳ – م ن/۱۱۱/۹۳

در تاریخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه در روزنامه های سراسری دنیای اقتصاد و استانی شرتو چاپ خواهد شد .