مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۵/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۸/۹۸ – مناقصه عمومی دو مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۳۶/۹۸

۲۵ دی، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ ۲۸ و ۲۹ دی ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.