مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۵۶ _ مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۵۷

۱۹ بهمن، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.