مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۱۴/۹۳ – ت م ن/۶۴/۹۳

این آگهی در تاریخ ۲/۱۱/۹۳ و ۴/۱۱/۹۳ در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد و استانی شرتو چاپ خواهد شد