مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۱۳/۹۳ – م ن/۱۱۵/۹۳

این آگهی در تاریخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد چاپ خواهد شد .