مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفیت م ن/۶۰/۹۳ – م ن/۷۴/۹۳ – م ن/۹۴/۹۳

این آگهی در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ دیماه در روزنامه دانش نفت و استانی شرتو چاپ خواهد شد.