مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۱۹/۹۳ م ن/۱۱۸/۹۳

این آگهی در تاریخ های ۹ و ۱۱ بهمن ماه در روزنامه استانی نور خوزستان چاپ خواهد شد .